2007/Apr/04

"..เรื่องของดวงจันทร์.." คุณเคยนึกถึงเรื่องแบบนี้บ้างมั้ย ???(ก๊อปเค้ามาอีกทีนะคับ...แต่...เป็นเรื่องดีจริงๆเลยอยากให้ได้อ่านกัน)

อ่านแล้วยิ้ม,สุขภาพใจ,ดวงจันทร์,สสส.,พระจันทร์,ความรัก,ดาว,ท้องฟ้า

า น ม า แ ล้ ว . . . ส มั ย ที่ โ ล ก ยั ง มี พ ร ะ จั น ท ร์ 2 ด ว ง

มี ด ว ง จั น ท ร์ ด ว ง ห นึ่ ง เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง

. . กั บ อี ก ด ว ง ห นึ่ ง เ ป็ น ผู้ ช า ย

แ ล ะ ด ว ง จั น ท ร์ ทั้ ง ส อ ง ด ว ง นี้ . . ต่ า ง ก็ รั ก กั น ม า ก

ด ว ง จั น ท ร์ ทั้ ง ส อ ง ไ ม่ เ ค ย แ ย ก ห่ า ง จ า ก กั น . .

. . . ทุ ก ๆ คื น เ มื่ อ ม อ ง ไ ป บ น ฟ้ า

จ ะ เ ห็ น ด ว ง จั น ท ร์ ทั้ ง คู่ อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง กั น เ ส ม อ . . .

jj

ต่ แ ล้ ว วั น ห นึ่ ง

ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ งไ ด้ ไ ป พ บ กั บ ด ว ง อ า ทิ ต ย์

ทำ ใ ห้ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง ห ล ง ใ ห ล ใ น แ ส ง เ จิ ด จ้ า ข อ ง

ด ว ง อ า ทิ ต ย์

จ น เ ลื่ อ น ตั ว ต า ม ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ไ ป ที ล ะ น้ อ ย ที ล ะ น้ อ ย ..........

. . . . แ ล ะ ก็ แ ย ก ม า จ า ก ด ว ง จั น ท ร์ อี ก ด ว ง ห นึ่ ง ใ น ที่ สุ ด . . . .

เ มื่ อ ย า ม ค่ำ คื น ม า ถึ ง . .

จึ ง มี ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย เ ห ลื อ อ ยู่ เ พี ย ง ด ว ง เ ดี ย ว . . .

ส่ ว น ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย ก็ ไ ด้ แ ต่ ต า ม ห า ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง

ไ ป ทุ ก ห น ทุ ก แ ห่ ง

คื น แ ล้ ว คื น เ ล่ า . . วั น เ ว ล า ล่ ว ง ผ่ า น ไ ป

แ ต่ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ห า ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง

ไ ด้ พ บ . .

ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . แ ล ะ อ ยา ก พ บ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง

ใ ห้ เ ร็ ว ที่ สุ ด

ทำ ใ ห้ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย คิ ด ว่ า

ห า ก เ ร า มั ว แ ต่ ต า ม ห า อ ยู่ อ ย่ า ง นี้

. . ค ง ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ แ น่ ๆ

จึ ง ตั ด สิ น ใ จ . .

ร ะ เ บิ ด ตั ว เ อ ง เ ป็ น ชิ้ น เ ล็ ก ชิ้ น น้ อ ย . .

ไ ป ทั่ ว ทั้ ง จั ก ร ว า ล

เ พื่ อ ใ ห้ ชิ้ น ส่ ว น แ ต่ ล ะ ชิ้ น . .

อ อ ก ต า ม ห า ด ว ง จั น ท ร์ อี ก ด ว ง ห นึ่ ง นั้ น . . .

emo. . . . เ มื่ อ เ ว ล า ผ่ า น ไ ป emo

ทำ ใ ห้ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง . . ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม จ ริ ง ว่ า . .

แ ม้ ด ว ง อ า ทิ ต ย์ จ ะ ส่ อ ง แ ส ง เ จิ ด จ้ า . .

ส ว ย ง า ม สั ก ป า น ใ ด

แ ต่ ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ก็ มิ ไ ด้ ส่ อ ง แ ส ง เ จิ ด จ้ า . .

แ ต่ เ พี ย ง เ ธ อ เ ท่ า นั้ น

ยั ง ส่ อ ง แ ส ง ไ ป ยั ง ด า ว ด ว ง อื่ น ๆ อี ก ม า ก ม า ย

ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง

จึ ง ก ลั บ ม า ห า ด ว ง จั นท ร์ ผู้ ช า ย อี ก ค รั้ ง . . .

. . . แ ต่ ห า เ ท่ า ไ ร ก็ ห า ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย ไ ม่ พ บ

ต่ อ ม า จึ ง ไ ด้ รู้ ว่ า . . .

ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย ย อ ม ร ะ เ บิ ด ตั ว เ อ ง . . .

เ พี ย ง เ พื่ อ ต า ม ห า ต น . . .

จ น ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย เ ป็ น เ ศ ษ เ สี้ ย ว เ ล็ ก ๆ

ทำ ใ ห้ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง รู้ ว่ า

ไ ม่ มี วั น ที่ จ ะ ไ ด้ เ จ อ . . กั บ ด วง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย

อี กต่ อ ไ ป แ ล้ ว

จึ ง ไ ด้ แ ต่ โ ศ ก เ ศ ร้ า . . แ ล ะ เ สี ย ใ จ . . . .

แ ต่ ด้ ว ย ค ว า ม รั ก อั น ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ช า ย . .

มี ต่ อ ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง

ทุ ก ค่ำ คื น จึ ง พ ย า ย า ม เ ป ล่ ง ป ร ะ ก า ย แ ส ง

ที่ ยั ง เ ห ลื อ อ ยู่ เ พี ย ง น้ อ ย นิ ด ข อ ง ต น . .

ส่ ง ใ ห้ ถึ ง ด ว ง จั น ท ร์ ผู้ ห ญิ ง

เ กิ ด เ ป็ น แ ส ง พ ร่ า ง พ ร า ย เ ต็ ม ท้ อ ง ฟ้ า . .

เ คี ย ง ข้ า ง ด ว ง จั น ท ร์

จ น เ กิ ด เ ป็ น ด ว ง จั น ท ร์ แ ล ะ ด ว ง ด า ว . .

ใ ห้ เ ร า เ ห็ น จ น ถึ ง ทุ ก วั น นี้ . . .

ห า ก เ ร า ม อ ง ขึ้ น ไ ป บ น ท้ อ ง ฟ้ า ย า ม ค่ำ คื น

วั น ไ ห น ที่ เ ห็ น จั น ท ร์ ส ว ย ส ด

วั น นั้ น . . คุ ณ ก็ จ ะ ไ ม่ เ ห็ น ด า ว ด ว ง เ ล็ ก ด ว ง น้ อ ย ส่ อ ง แ ส ง

ห รื อ . . วั น ใ ด คุ ณ เ ห็ น ด า ว เ ป ล่ ง ป ร ะ ก า ย เ ต็ ม ฟ้ า มื ด

วั น นั้ น . . คุ ณ ก็ จ ะ ไ ม่ พ บ ด ว ง จั น ท ร์ . . . .

. . . . . เ ข า แ ล ะ เ ธ อ . . มิ อ า จ พ บ กั น ไ ด้ ต ล อ ด ก า ล . . . . .

ก่ อ น ที่ คุ ณ จ ะ ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ค ร ที่ ดี ก ว่ า

อ ย่ า ลื ม ว่ า ยั ง มี ค น ที่ คุ ณ เ ค ย รั ก

แ ล ะ เ ข า ก็ รั ก คุ ณ อ ยู่ ต ล อ ด ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

แ ม้ ว่ า เ ข า ค น นั้ น อ า จ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ พี ย ง เ สี้ ย ว ห นึ่ ง

ข อ ง ค น ใ ห ม่ เ ล ย ก็ ต า ม . . .
edit @ 2007/04/07 02:13:26

Comment

Comment:

Tweet


เคยอ่านมาแล้ว
อ่านทีไรก็ชอบทุกทีเลย
ขอบคุณคนที่แต่งเรื่องดีดีแบบนี้
ชอบมากค่ะ
#5 by ....... (61.7.133.212) At 2008-01-22 13:07,
...สบายดีนะหนึ่ง
เรื่องนี้น่าเล่าให้ใครบางคนฟัง........
....ถึงเล่าไปก็อาจจะไม่ได้กระทบความรู้สึกก็ตาม
.....
#4 by กอม่วง At 2007-04-07 14:20,
ก้อจริงเนอะ
#3 by +believe+ At 2007-04-06 11:49,
หาเรื่องแบบนี้มาเล่าก็เป็นด้วย
เหม่ โดนใจจังครับ ต้องเก็บเอาไปเล่าต่อซะแล้ว

ขอบคุณที่เอามาเล่านะคร้าบ
#1 by XEGXEF At 2007-04-04 23:43,